Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Συγκροτήθηκε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παγγαίου

4 ΜΕΛΗ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 2 ΜΕΛΗ Η ΒΑΡΥΤΗ – ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ!

Σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου που είναι το ανώτατο όργανο μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης του ∆ηµάρχου «ΝΑΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής οκτώ (8) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Αµπατζιά Όλγα, Απαζίδου Ζωή, Εµµανουηλίδης Θεόφιλος, Καλλινικίδης Ανδρέας, Μποσµπότης Χρήστος, Παπαθανασίου Ιωακείµ, Τσάκαλος Κωνσταντίνος και Τσιπουρόπουλος

Βασίλειος.

Από τους δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης της µειοψηφίας «ΞΕΚΙΝΑΜΕ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόµενα µέλη της δηµοτικής επιτροπής ∆ηµοτικής Επιτροπής τέσσερις (4) σύµβουλοι και ονοµαστικά οι κ.κ. Βαρύτη Μαρία, Μπενή Ελένη, Τσαβδαρίδης Ανέστης και  Χριστοδουλίδης Γεώργιος.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα:

Α. Από την Παράταξη του ∆ηµάρχου «ΝΑΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ»,

  • ο υποψήφιος Αµπατζιά Όλγα έλαβε µηδέν (0),
  • ο υποψήφιος Απαζίδου Ζωή έλαβε δεκατέσσερις (14),
  • ο υποψήφιος Εµµανουηλίδης Θεόφιλος έλαβε δεκατέσσερις (14)
  • ο υποψήφιος Καλλινικίδης Ανδρέας έλαβε τέσσερις (4),
  • ο υποψήφιος Μποσµπότης Χρήστος έλαβε δεκαέξι (16)
  • ο υποψήφιος Παπαθανασίου Ιωακείµ έλαβε µηδέν (0)
  • ο υποψήφιος Τσάκαλος Κωνσταντίνος έλαβε δεκαπέντε (15)
  • ο υποψήφιος Τσιπουρόπουλος Βασίλειος έλαβε µηδέν (0)

Συνεπώς, από την παράταξη του ∆ηµάρχου τις τέσσερις (4) έδρες της ∆ηµοτικής Επιτροπής, ως τακτικά µέλη, καταλαµβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν, οι:

1. Μποσµπότης Χρήστος (Τακτικό µέλος)

2. Τσάκαλος Κωνσταντίνος (Τακτικό µέλος)

3. Απαζίδου Ζωή (Τακτικό µέλος)

4. Εµµανουηλίδης Θεόφιλος (Τακτικό µέλος)

Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν και στην περίπτωση της ισοψηφίας κατόπιν κλήρωσης που πραγµατοποιήθηκε, οι υπόλοιποι τέσσερις (4) υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης του ∆ηµάρχου, ως ακολούθως:

1. Καλλινικίδης Ανδρέας (Αναπληρωµατικό µέλος)

2. Παπαθανασίου Ιωακείµ (Αναπληρωµατικό µέλος)

3. Τσιπουρόπουλος Βασίλειος (Αναπληρωµατικό µέλος)

4. Αµπατζιά Όλγα (Αναπληρωµατικό µέλος)

Β. Από την Παράταξη της µειοψηφίας «ΞΕΚΙΝΑΜΕ»,

ο υποψήφιος Βαρύτη Μαρία έλαβε πέντε (5),

ο υποψήφιος Μπενή Ελένη έλαβε δύο (2),

ο υποψήφιος Τσαβδαρίδης Ανέστης έλαβε δύο (2),

ο υποψήφιος Χριστοδουλίδης Γεώργιος έλαβε πέντε (5)

Συνεπώς από την παράταξη της µειοψηφίας «ΞΕΚΙΝΑΜΕ» τις δύο (2) έδρες της ∆ηµοτικής Επιτροπής, ως τακτικά µέλη, καταλαµβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν, οι:

1. Βαρύτη Μαρία (Τακτικό µέλος)

2. Χριστοδουλίδης Γεώργιος (Τακτικό µέλος)

Αναπληρωµατικά µέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθµού σταυρών προτίµησης που έλαβαν και στην περίπτωση της ισοψηφίας κατόπιν προφορικής δήλωσης της κ. Μπενή Ελένης ότι επιθυµεί να είναι δεύτερη στην σειρά αναπλήρωσης, οι υπόλοιποι δύο (2) υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι της παράταξης της µειοψηφίας, ως ακολούθως; 

1. Τσαβδαρίδης Ανέστης (Αναπληρωµατικό µέλος)

2. Μπενή Ελένη (Αναπληρωµατικό µέλος)


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑