Ειδήσεις

Published on March 6th, 2024 | by paggaiorama

0

Στην 6η Αναμόρφωση έφτασε ο Προϋπολογισμός του δήμου

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παγγαίου 2024, καταρτίστηκε και ψηφίστηκε με την αριθμ.
356/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.
1199/03.01.2024 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/κησης Μακεδονίας-Θράκης.


Γ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’
ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (Υπ. Εσ 28376/18.07.2012).

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007 ο
νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα –
και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.


Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για
τον προϋπολογισμό.


Με το Ν.4172/2013 οριζόταν ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης (νυν
δημοτική επιτροπή) διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του
προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του
ακολουθήσουν (παρ. 5, άρθρο 77 του Ν.4172/2013).


Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης,
με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Δ. Την από 15/02/2024 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής:
Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα λογιστηρίου) προς την Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07 (Φ.Ε.Κ 42 Α /23-02-07) καθώς και το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
28367/18-07-2012 – 6η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ


Το Αποθεματικό κεφάλαιο όπως είχε διαμορφωθεί με την τελευταία αναμόρφωση: 35.005,70€ €.
Βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου. 6η
αναμόρφωση.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων 2024 διαπιστώθηκε είσπραξη
ποσών σε Κ.Α εσόδων καθ΄υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού συνολικού
ύψους 23.197,64€.


Ως εκ τούτου προβαίνουμε στην αναμόρφωση τους ως ακολούθως, εγγράφοντας στους κάτωθι Κ.Α
εσόδων τα σχετικά ποσά της υπέρβασης και για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού εγγράφουμε στο
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ (Κ.Α 9111) πίστωση ποσού 23.197,64€ .


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑