Ειδήσεις

Published on December 5th, 2023 | by paggaiorama

0

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ καινα την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με

συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κ. Κοκονάκη Βασιλείου και κας Καρανικολή Σεβαστής (τηλ. επικοινωνίας: 2592350026 και 2592350046 αντίστοιχα).

Οι θέσεις αφορούν χειριστές μηχανημάτων έργων και ηλεκτρολόγο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Παγγαίου – Aftodioikisi.gr


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑