Ειδήσεις

Published on June 6th, 2022 | by paggaiorama

0

Προσλήψεις στο Δήμο Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Παγγαίου (www.dimospaggaiou.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε τις θέσεις:

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • α)στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση
  • β)στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) .


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑