Ειδήσεις

Published on March 9th, 2023 | by paggaiorama

0

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την λυματολάσπη!

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Κατασκευή μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου”.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή μονάδας προχωρημένης επεξεργασίας ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου και περιλαμβάνει:

– την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας·

– την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού·

– την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού·

– τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης·

– τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών·

– την κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 10,86 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 12,6 εκατ.) και θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 21/04/2023 και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 28/04/2023. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας και η σύμβαση θα έχει διάρκεια 60 μήνες.

Ταυτότητα έργου

Η μονάδα ηλιακής ξήρανσης ιλύος από τις Ε.Ε.Λ. των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου θα κατασκευαστεί σε κατάλληλη θέση σε έκταση 43 στρεμμάτων πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α, στο αγρόκτημα Παλαιάς Καβάλας, βόρεια της πόλης της Καβάλας. Θα έχει τη δυνατότητα ηλιοθερμικής ξήρανσης της ιλύος που θα παράγεται από το σύνολο των Ε.Ε.Λ. των Δήμων Καβάλας και Παγγαίου, δηλαδή από τις Ε.Ε.Λ.: πόλης Καβάλας, Τ.Κ. Ορφανίου, Παλαιού Τσιφλικίου, Τ.Κ. Κηπιών – Χρυσοκάστρου, Δ.Ε. Φιλίππων, Τ.Κ. Μυρτόφυτου, Ελευθερούπολης, Τ.Κ. Φωλιάς, Ελευθερών, Δ.Ε. Ορφανού, Παγγαίου.

Η επιφάνεια ξήρανσης θα είναι έκτασης 7,5 στρεμμάτων, υποβοηθούμενη από εξωτερική θερμότητα, η οποία θα παράγεται από την καύση φυσικού αερίου. Η μονάδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ποσότητα ιλύος ίση με 13.581 τόνους/έτος (περιεκτικότητα 18% σε στερεά) που αντιστοιχεί σε 223.000 ι.π. και θα παράγει 2.445 τόνους DS/έτος (περιεκτικότητα 80 % σε στερεά).

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:

• χώρο εισόδου για την υποδοχή της αφυδατωμένης ιλύος, σε επαφή με τα θερμοκήπια•

• έξι (6) κελιά ηλιακής ξήρανσης, σε μορφή θερμοκηπίων, διαστάσεων 117,6Χ11μ έκαστο•

• μηχανικό σύστημα τροφοδοσίας και διάστρωσης – ανάμιξης – μεταφοράς και εξαγωγής της ιλύος•

• χώρο αποθήκευσης (container) τελικού προϊόντος•

• κτίριο Διοίκησης, κτίριο ενέργειας•

• μονάδα απόσμησης•

• εγκαταστάσεις αερισμού, φωτισμού και οδοφωτισμού καθώς και εγκατάσταση παρακολούθησης των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας•

• βοηθητικά έργα υποδομής (δίκτυο αποχέτευσης, ύδρευσης, πυρόσβεσης), δίκτυο περιμετρικής εσωτερικής οδοποιίας.

Τα φορτηγά μεταφοράς της ιλύος αποθέτουν το υλικό σε έξι (6) θαλάμους χωρητικότητας 100 m3 έκαστος, από όπου τροφοδοτείται με αυτόματα μηχανικά μέσα εντός των θερμοκηπίων. Οι θάλαμοι είναι κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα με κατάλληλα ανοίγματα στην οροφή.

Τα θερμοκήπια κατασκευάζονται από σκελετό από χάλυβα, με κατάλληλες προβλέψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Το σύστημα υποβοήθησης με θερμότητα θα αποτελείται από δίκτυο αγωγών μεταφοράς θερμού νερού εντός κάθε θαλάμου ηλιακής ξήρανσης. Το θερμό νερό προέρχεται από τον λέβητα φυσικού αερίου, ισχύος 650kW ο οποίος βρίσκεται σε αυτόνομο χώρο του κτιρίου ενέργειας.

Προβλέπεται αυτόματο σύστημα συνεχούς διάστρωσης, ανάμειξης – διάσπασης, μεταφοράς και εξαγωγής της ιλύος. Σε κάθε κανάλι εγκαθίσταται ένα αυτόματο σύστημα συνεχούς κίνησης, μέσω του οποίου η προς ξήρανση ιλύς τροφοδοτείται στα θερμοκήπια, αναδεύεται και στη συνέχεια απομακρύνεται προς το container αποθήκευσης.

Το σύστημα εξαερισμού κάθε θερμοκηπίου είναι χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και θορύβου και αποτελείται από ανεμιστήρες στο πίσω άκρο του θαλάμου με σύστημα ελέγχου της ταχύτητάς τους. Σε κάθε θάλαμο θα εγκατασταθεί επίσης σύστημα αερισμού στην οροφή του, το οποίο θα προσαρμόζει την ταχύτητα του αέρα στην επιφάνεια της ιλύος ώστε να είναι βέλτιστη, αναλόγως του επιθυμητού ρυθμού ξήρανσης και της περιεχόμενης υγρασίας.

Η ξηρή λάσπη προωθείται σταδιακά και συνεχώς, μέσω του συστήματος διάστρωσης, ανάμειξης και μεταφοράς της ιλύος, από την είσοδο των καναλιών ξήρανσης προς την έξοδο.

Στην έξοδο του καναλιού ξήρανσης η ξηρή ιλύς έχει ποσοστό συγκέντρωσης στερεών 80% που την καθιστά εύκολα διαχειρίσιμη. Η ιλύς συλλέγεται σε οριζόντια μεταφορική ταινία και μέσω κοχλία ανύψωσης τροφοδοτείται εντός κατάλληλου container χωρητικότητας 30 m3. Η όλη διαδικασία απομάκρυνσης της ιλύος θα γίνεται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε εργασία από το προσωπικό λειτουργίας της μονάδας ξήρανσης μέσω, του συστήματος αυτοματισμού της μονάδας.

Περιλαμβάνεται επίσης:

– η θέση σε αποδοτική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης·

– η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών·

– η κανονική λειτουργία και συντήρηση της μονάδας από τον Ανάδοχο για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον τρία (3) έτη.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑