Ειδήσεις

Published on January 19th, 2024 | by paggaiorama

0

Ο δήμαρχος ψάχνει άμισθο ειδικό σύμβουλο

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΝ;

Με δημόσια ανακοίνωση όπως ο Νόμος ορίζει ο δήμαρχος Παγγαίου ανακοινώνει ότι αναζητεί Ειδικό Σύμβουλο, άμισθο…

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ότι πρόκειται να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την
επικουρία του Δημάρχου Παγγαίου, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την θητεία της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου.

Ο/Η ανωτέρω θα υπηρετεί εθελοντικά και δεν θα λαμβάνει μισθό ή
αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Θα πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία
σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και εξειδίκευση σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και
διαχείρισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνων,
κρίσεων, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και ψυχολογίας καταστροφών. Επίσης, θα πρέπει να
κατέχει εξειδίκευση σε θέματα πολιτικής άμυνας, αντισεισμικής προστασίας σχολικών μονάδων,
εθελοντισμού και εθελοντικών δράσεων πολιτικής προστασίας και ενίσχυσης ικανότητας –
διαχείρισης επικινδυνότητας.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και
αποδεικτικά των προσόντων τους.
Τα καθήκοντα που θα ασκεί ο/η Ειδικός/ή Σύμβουλος θα είναι επιτελικά και δεν θα έχει
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κατέχουν τα εξής γενικά (άρθρα 11-17 του Ν.3584/2007) και
τυπικά προσόντα, καθώς και την ειδική εμπειρία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του
Ν.3584/2007 (143 Α΄).
Municipality of Paggaio, 137A Fr.Papachristidi Str., 64100, Eleftheroupoli, Kavala |E-mail: info@dimospaggaiou.gr | http://www.dimospaggaiou.gr

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις
  διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του ν.3584/2007 ( 143 Α’):
   Να έχουν ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή
  Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
   Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του
  άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
   Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα, που τους επιτρέπει την
  εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
   Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους
  υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν.3584/2007).
   Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική
  αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω
  θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
   Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α ή άλλου Νομικού
  Προσώπου του δημοσίου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής ης οριστικής
  παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, για σπουδαίο λόγο,
  οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από
  την απόλυση (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
 2. Να μην έχουν το κώλυμα του άρθρου 76 του Ν.4622/2019 (Α’ 133).
 3. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.
 4. Να έχουν αποδεδειγμένη σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 5. Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παγγαίου.
  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξεως της
  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑