Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Χρήστου Μποσμπότη

Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (με αντιμισθία) τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας, κ. Μποσμπότη Χρήστο του Σωτηρίου, μεταβιβάζοντάς του, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη άσκησης όλων αρμοδιοτήτων που ασκούνταν έως την 31/12/2023 από την Κοινωφελή Επιχείρηση Παγγαίου, η οποία καταργήθηκε αυτοδικαίως βάσει των διατάξεων του Ν. 5056/2023,
 Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων του πολιτισμού και αθλητισμού που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση στ’ του ΚΔΚ και συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 94, παρ. 3, εδάφιο Β του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντιστοίχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 Τη συμβουλευτική αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑