Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Πάρη Γρηγοριάδη

Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών, Νομικών θεμάτων, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας, κ. τον κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά του Λαζάρου (χωρίς αντιμισθία) στον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντιστοίχων οργανικών μονάδων του δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης καθώς και την έκδοση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων Δημοτολογίου.
 • Την τέλεση γάμων.
 • Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
 • Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 • Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
 • την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών πρόσληψης:
   προσωπικού ΙΔΟΧ,
   ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
  κοινωφελούς χαρακτήρα,
   προσώπων για την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας (λόγω μετατροπής της
  ποινής) και
   σπουδαστών ΤΕΙ για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης,
 • την αρμοδιότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου Παγγαίου, πλην των διορισμών, μετατάξεων, μετακινήσεων, απολύσεων προσωπικού, λύσης υπαλληλικών σχέσεων, πάσης μορφής διακηρύξεων, περίληψης διακηρύξεων, εγγράφων υψηλής σπουδαιότητας,
 • την αρμοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), λειτουργίας μουσικής, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, παραγωγού λαϊκών αγορών, ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης άδειας ΚΥΕ, προσωρινής αφαίρεσης άδειας ΚΥΕ, κατόπιν εισήγησης ή πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών.
 • την αρμοδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» και περιγράφεται ως εξής «Αν ο
  υπόχρεος παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης ή γνωστοποιήσει αναληθή στοιχεία ή παραλείψει την υποβολή γνωστοποίησης των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας οι κυρώσεις του άρθρου 15, όπως αυτές
  εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση του άρθρου 38. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων αυτών ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος.»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑