Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Μίμη Παπαθανασίου

Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου και καθ’ ύλη τις αρμοδιότητες του Πρωτογενούς Τομέα, για όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου, τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Παπαθανασίου Ιωακείμ του Παναγιώτη (με αντιμισθία) με τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, καθώς και:


α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Παγγαίου,
β) την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και
 την υλοποίηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και σχεδίων βελτίωσης.
 την παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
 την παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.
 την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 την παρακολούθηση των δράσεων του ΕΛΓΑ και η ενημέρωση των αγροτών απ’ αυτών.
 την υλοποίηση της επιμόρφωσης των αγροτών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παροχή γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 την αγροτουριστική ανάπτυξη.
 τον έλεγχο για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων,
 την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας της αγροτικής παραγωγής (αντιχαλαζική προστασία, προληπτικοί ραντισμοί κ.α.),
 την υλοποίηση προγραμμάτων για αύξηση του τομέα μεταποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα,
 τον προσδιορισμό και η διαχείριση των βοσκοτόπων.
 την παροχή γνωμάτευσης για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για
 την πλανόδια έκθεση ζώων.
 την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού.
 την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων και καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.
 την χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 Την χορήγηση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑