Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου Βασ. Τσιπουρόπουλου

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Μελετών και Δόμησης (με αντιμισθία) τον Δημοτική Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Τσιπουρόπουλο Βασίλειο του Ανέστη μεταβιβάζοντάς του, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Τεχνικών έργων (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής
    και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαίρετων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑