Ειδήσεις

Published on January 8th, 2024 | by paggaiorama

0

Ξαναφέρνει πρόεδρο Δ.Σ. τον Κώστα Γάκη

ΔΕΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σύµφωνα µε την από 02-01-2024 έγγραφη δήλωση του ∆ηµάρχου κ. Αναστασιάδη Φίλιππου ως υποψήφιος πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου προτείνεται ο κ. Γάκης Κωνσταντίνος και ως υποψήφιος γραµµατέας του δηµοτικού συµβουλίου προτείνεται η κ. Απαζίδου Ζωή.

Σύµφωνα µε την από 02-01-2024 έγγραφη δήλωση της επικεφαλής της δεύτερης σε εκλογική δύναµη παράταξης κ. Βαρύτη Μαρίας ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου προτείνεται η κ. Οικονοµίδου Χρυσάνθη.

Στη συνέχεια ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το σύνολο των µελών του δηµοτικού

συµβουλίου να επικυρώσει, δια ανάτασης χειρός, καταρχήν την εκλογή του προτεινόµενου υποψήφιου ως προέδρου. Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε ο κ. Γάκης Κωνσταντίνος συγκέντρωσε δεκαέξι (16) ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών  του δηµοτικού συµβουλίου και εξελέγη πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου.

Έπειτα, ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το σύνολο των µελών του δηµοτικού συµβουλίου να επικυρώσει µε την ίδια διαδικασία την εκλογή της κ. Οικονοµίδου Χρυσάνθης ως αντιπροέδρου του δηµοτικού συµβουλίου.

Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε η κ. Οικονοµίδου Χρυσάνθη έλαβε είκοσι τρείς (23) ψήφους, συγκέντρωσε εποµένως την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού συµβουλίου και εξελέγη στο αξίωµα του αντιπροέδρου.

Τέλος, ο προεδρεύων σύµβουλος κάλεσε το σύνολο των µελών του δηµοτικού συµβουλίου να επικυρώσει µε την ίδια διαδικασία την εκλογή της κ. Απαζίδου Ζωής ως γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου. Κατά την ψηφοφορία που ακολούθησε η κ. Απαζίδου Ζωή έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους, συγκέντρωσε εποµένως την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του δηµοτικού συµβουλίου και εξελέγη στο αξίωµα του γραµµατέα.

Κατόπιν των ανωτέρω και µετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα η νέα σύνθεση του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 02.01.2024 έως 30.06.2026, η οποία έχει ως εξής:

Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου: Γάκης Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου: Οικονοµίδου Χρυσάνθη

Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου: Απαζίδου Ζωή


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑