Ειδήσεις

Published on November 16th, 2023 | by paggaiorama

0

Μόνο 3.000 ευρώ για ταφές απόρων στο Παγγαίο

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του Προέδρου, την από
05.10.2023 Εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παγγαίου κας. Απαζίδου Ζωής, τον τρέχοντα προϋπολογισμό, την αναγκαιότητα λήψης της εν λόγω
απόφασης, τις ανωτέρω διατάξεις, ομοίως του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα και
μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εξειδίκευση πιστώσεων σε βάρος των κάτωθι Κ.Α Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Παγγαίου οικονομικού έτους 2023, ως εξής:
• Κ.Α. 00/6733.002 με τίτλο «Δαπάνες ταφής απόρων» εξειδίκευση πίστωσης συνολικού
ποσού τριών χιλιάδων ευρώ [3.000,00€]


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑