Ειδήσεις

Published on February 2nd, 2024 | by paggaiorama

0

Μόνο η Διοίκηση στην Αναπτυξιακή ΟΤΑ

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Παγγαίου:

Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Παγγαίου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. , τους κάτωθι:
1.- Αναστασιάδη Φίλιππο του Αντωνίου, ∆ήµαρχος Παγγαίου και
2.- Αµπατζιά Όλγα του Παναγιώτη, ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας.
Β.- Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Παγγαίου στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης (Ε∆Π) του
Πολυταµειακού προγράµµατος του Μ19 Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη του ΠΑΑ 2014-2020,
τους κάτωθι:
1.- Αναστασιάδη Φίλιππο του Αντωνίου, ∆ήµαρχος Παγγαίου, ως τακτικό µέλος και
2.- Αµπατζιά Όλγα του Παναγιώτη, ∆ηµοτική Σύµβουλος της πλειοψηφίας, ως αναπληρωµατικό
µέλος.


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑