Ειδήσεις

Published on November 13th, 2023 | by paggaiorama

0

Αυτά είναι τα Οικονομικά Στοιχεία του Δήμου Παγγαίου

  • Δημοσίευση σύνοψης στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Ημερομηνία αναφοράς: 30/9/2023 02.

Ημ/νία άντλησης στοιχείων: 3/11/2023 03.

Πηγές δεδομένων: Κόμβος Διαλειτουργικότητας οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ (δήμοι και περιφέρειες και νομικά πρόσωπα υποτομέα ΟΤΑ. 04. Περιγραφή: Σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν. 4714/2020, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών σύνοψη των στοιχείων διαθεσίμων, απλήρωτων, εκκρεμών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ανά ΟΤΑ και ανά νομικό πρόσωπο, καθώς και των παρακρατηθέντων ποσών για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

01. Διαθέσιμα: Το σύνολο του ταμείου και των καταθέσεων στην Τράπεζα τις Ελλάδας και στις λοιπές τράπεζες όπως αυτά προκύπτουν από την τήρηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ (ΠΔ 315/99).

02. Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 42 του Μητρώου Δεσμεύσεων (2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).

03. Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των εκκρεμών υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των στηλών 44, 46, 48 και 50 του Μητρώου Δεσμεύσεων (2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ).

04. Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους (ΜΔ): Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σε τρίτους (φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) όπως αυτό προκύπτει από τη στήλη 50 του Μητρώου Δεσμεύσεων (2/47972/0026/15.06.2018 εγκύκλιος ΓΛΚ (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ

Κατώτερο Επίπεδο Ανάλυσης

Τα στοιχεία 02, 03 και 04 συλλέγονται σε επίπεδο Κωδικού Αριθμού Εξόδου. Το

στοιχείο 01 τηρείται με τη διάκριση: ταμείο, καταθέσεις ΤτΕ και καταθέσεις σε

λοιπές τράπεζες.

07. Περιοδικότητα: Τα στοιχεία δημοσιεύονται ανά τρίμηνο.

08. Αναθεωρήσεις: Δεν προβλέπεται αναθεώρηση των δημοσιευμένων στοιχείων.

09. Αξιοπιστία / ακρίβεια:

Τα στοιχεία υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες. Τα στοιχεία του Κόμβου Διαλειτουργικότητας

αντλούνται απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα των υπόχρεων φορέων.

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ διενεργούνται έλεγχοι αξιοπιστίας. Είναι

πιθανή η τροποποίηση των υποβληθέντων / διατεθέντων στοιχείων στις βάσεις

δεδομένων του ΥΠΕΣ μετά τη δημοσίευσή τους.

10. Διάθεση στοιχείων: Τα αναλυτικά στοιχεία διατίθενται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματος.

11. Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης \ Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Διαθέσιμα 4.655.594

Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους 766.223

Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους 755.693

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους 220.927

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Διαθέσιμα 40.247

Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους 126

Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους 126

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους 0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Διαθέσιμα 233.328

Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε Τρίτους 8.246

Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε Τρίτους 7.959

Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τρίτους 105


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑