Ειδήσεις

Published on March 6th, 2024 | by paggaiorama

0

Απολογισμός 2023 για της Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου

ΠΕΡΑΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023

Έσοδα χρήσης 2023

Εισφορά συµµετοχής στις Κατασκηνώσεις Ν. Περάµου 7.230,00

Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Κατασκηνώσεων Ν. Περάµου 400.000,00

Λοιπά έσοδα Κατασκηνώσεων (έσοδα από Αστυνοµικούς) 8.670,00

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθ. 26 ν. 318/69)) 43,00

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 345.309,17

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 761.252,17

Έξοδα χρήσης 2023

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 49,90

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων Ν. Περάµου 122.765,56

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων Ν. Περάµου 28.127,25

Παροχή ιατρικών υπηρεσιών 2.500,00

Εγκατάσταση και πιστοποίηση συστήµατος HACCPγια τη διαχείριση της ασφάλειας τροφίµων κατά ISO 2200 4.712,00

Παρασιτοκτονία κατασκηνώσεων Ν. Περάµου 2.480,00

Επιθεώρηση-επισκευή εγκαταστάσεων κατασκήνωσης 2.909,04

Παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για αποκατάσταση βλαβών των κατασκηνώσεων Ν. Περάµου 2.605,24

Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για αποκατάσταση βλαβών των κατασκηνώσεων Ν. Περάµου 2.973,52

Αναγόµωση πυροσβεστήρων κατασκηνώσεων 1.256,12

Προµήθεια υλικών για το σύστηµα πυρόσβεσης 6.342,60

Συντήρηση επαγγελµατικού εξοπλισµού (ψυγεία, πλυντήρια, φούρνοι, κλπ) 2.895,40

Επισκευή – συντήρηση πυροσβεστικού συγκροτήµατος 4.199,05

Αντίτιµο κατανάλωσης νερού 25.581,00

Αντίτιµο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος 15.107,00

Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων 143.187,31

Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών & ψυχαγωγικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων 1.488,00

Πλύσιµο ιµατισµού 2.951,20

Προµήθεια ιµατισµού 2.645,35

Προµήθεια οικοδοµικών υλικών 2.066,21

Υλικά φαρµακείου 1.269,25

Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 2.916,48

Προµήθεια υγραερίου 896,

Προµήθεια οικοσκευής κουζίνας 1.426,37

Προµήθεια αθλητικού υλικού 934,22

Εγκατάσταση µεγαφωνικών συσκευών 1.720,00

Κλάδεµα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων στις κατασκηνώσεις 6.758,00

Έργα συντήρησης και αποκατάστασης στις κατασκηνώσεις 14.183,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 406.946,03

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΕΑ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2024 : 354.306,14


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑