Ειδήσεις

Published on January 19th, 2024 | by paggaiorama

0

Αν είσαστε ιδιώτης θα την λειτουργούσατε;

ΤΗΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο τέλος του 2023 (27 Δεκεμβρίου 2023), βλέπουμε ορισμένα στοιχεία που αφορούν την Μονομετοχική Εταιρεία Δήμου Παγγαίου…

Εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι το μισθολογικό κόστος της εταιρείας υπολογίζεται σε 56.837 ευρώ.

Επίσης:

 • ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 29.738
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 21.098
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. 8.640
 • ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.400
 • ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 4.370
 • ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 1.500
 • ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.500
 • ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.500
 • ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦ/ΣΗΣ 500
 • ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 500
 • Βάλτε και κάτι άλλα ψιλά και το ΣΥΝΟΛΟ 115.745 ευρώ

Παράλληλα τα έσοδα της Ανώνυμης Εταιρείας που προϋπολογίζονται για το 2024 είναι:

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 75.889
 • ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ 0,00
 • ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 46.798
 • ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ 29.091
 • ΕΝΟΙΚΙΑ 35.000

Μια απλή σούμα και θα διαπιστώσει κανείς ότι η επιχείρηση αν λειτουργήσει σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατέθεσε για το 2024 και με επιχειρηματικά κριτήρια «μπαίνει μέσα».

Ερώτημα: Μόνο 29 χιλιάρικα θα πάρει η εταιρεία από τα πανηγύρια;

Μόνο 46 χιλιάρικα περιμένει να εισπράξει η Εταιρεία του Δήμου από το δημοτικό πάρκινγκ;

Τελικά τι υπηρεσίες πουλάει η εταιρεία και θα εισπράξει 75 χιλιάρικα;

Η αρνητική αντιπολίτευση και η Ομόφωνη Απόφαση

Η αντιπολίτευση βέβαια ψήφισε αρνητικά, αλλά όπως αναφέρεται στην Απόφαση:

Οι αρνητικές ψήφοι επί της µοναδικής πρότασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Μονοµετοχικής Ανώνυµης Εταιρείας του ∆ήµου Παγγαίου “Παγγαίο Α.Ε., για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης, των κ.κ. Μπαταλογιάννη ∆ηµήτριου, Χριστοδουλίδη Γεώργιου, Ματσάγκου Σταµάτιου, Αλεπίδου Κυριακής, Τσαβδαρίδη Ανέστη, Κανταζίδη Ευφραίµ και ∆ιαµαντόπουλου Μιχαήλ, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1.α του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 και την Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 (σελίδα 7) καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 108/72349/16-10-2019.

Αθάνατη Ελλάδα γειά σου


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑