Ειδήσεις

Published on January 26th, 2024 | by paggaiorama

0

Αναζητούν συμπαραστάτη του Δημότη

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ…

«Αποφασίζουμε την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο αρ. 10 του Ν. 4804/2021. Η θητεία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιον του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Οι υποψηφιότητες για την επιλογή του Συμπαραστάτη υποβάλλονται με δήλωση των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη, δηλαδή από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης και ως τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή.

Ως εκ τούτου, η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα για την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19.00.

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει στοιχεία σπουδών, στοιχεία εμπειρίας, και ολοκληρωμένα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)).

Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του Ν. 4804/21(Α΄90). Πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο».


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑