Ειδήσεις

Published on December 21st, 2022 | by paggaiorama

0

Λύση στο θέμα των δικαιοπραξιών και στο Παγγαίο

Λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της πρόσφατης μεταφοράς της αρμοδιότητας αναφορικά με τις εν ζωή δικαιοπραξίες, από τον Περιφερειάρχη στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δίνει υπουργική τροπολογία.

Το θέμα αφορά πολλές περιοχές της Ελλάδας, και με την τροπολογία αυτή, συμβόλαια τα οποία ήδη έχουν συνταχθεί ή πρόκειται να συνταχθούν βάσει άδειας κτήσης που εκδόθηκε με το προηγούμενο καθεστώς από τον Περιφερειάρχη μέχρι και τη 14η Δεκεμβρίου 2022, γίνονται δεκτά και μεταγράφονται χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης.

Για το θέμα ήταν άμεση ανταπόκριση της Κυβέρνησης, με την οποία δόθηκε λύση σε ένα εν τη γενέσει του πρόβλημα, το οποίο θα απασχολούσε μεγάλο αριθμό πολιτών.

Αναλυτικά, η μεταβατική ρύθμιση, η οποία συμπεριλήφθηκε και θα ψηφιστεί σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, προβλέπει ότι άδειες των Περιφερειαρχών που έχουν εκδοθεί νόμιμα, μέχρι και 14η.12.2022, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ίσχυε πριν από τροποποίησή του άρθρο 112 του ν. 5003/2022 (Α΄ 230), για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, για τη διάνοιξη δρόμων ή την εκτέλεση οποιωνδήποτε μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών σε ακίνητα των περιοχών που καλύπτουν τους ορεινούς όγκους Καμβουνίων, Πιερίων, Ολύμπου, Βερμίου, Δυσσόρου, Βερτίσκου, Κερδυλλίων, Μενικίου, Παγγαίου και Ορέων Λεκάνης, καθώς και σε περιοχές της Κρήτης του άρθρου 32 του ν. 1892/1990, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Δικαιοπραξίες που έχουν καταρτιστεί ή θα καταρτιστούν σύμφωνα τις ανωτέρω άδειες είναι έγκυρες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειές τους»


About the AuthorLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑